Praca z dziećmi osieroconymi
Praca z kandydatami
na rodziców adopcyjnych

Adopcje zagraniczne
Pomoc matkom
Efekty pracy ośrodka

Praca z dziećmi osieroconymi
Etapy pracy Ośrodka z osieroconymi dziećmi:

1. Wyszukiwanie osieroconych i zagrożonych sieroctwem dzieci;
2. Nawiązanie kontaktu i praca z rodziną naturalną dziecka;
3. Regulacje sytuacji prawnej dziecka;
4. Zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem bez umieszczania go w domu dziecka;
5. Powierzenie dziecka rodzinie adopcyjnej
, najszybciej jak to jest możliwe zgodnie z prawem.

Metody pracy nad ujawnianiem osieroconych i zagrożonych sieroctwem dzieci obejmują współpracę ze służbą zdrowia, domami dziecka, oddziałami opieki społecznej administracji terenowej, policji i prokuratury (w przypadku porzuconych dzieci). Pomoc w regulacji sytuacji prawnej polega na współpracy z Sądami Rodzinnymi i Urzędami Stanu Cywilnego.

Praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych

Formacja zastępczego środowiska rodzinnego prowadzona jest indywidualnie z każdą rodziną przez Ośrodek i trwa przeciętnie około roku. Doskonalenie tej formacji trwa całe życie i jest wspomagane głównie przez zorganizowane środowisko rodzin adopcyjnych i zastępczych współpracujące z Ośrodkiem.

Etapy formacji rodziny obejmują:

1. Informację wstępną, wyjaśnienie celów i założeń katolickiego punktu widzenia problemu sieroctwa społecznego i zastępczego środowiska rodzinnego oraz rejestrację kandydatów;

2. Rzetelne rozpoznanie kandydatów i wywiady środowiskowe wraz z decyzją o dopuszczeniu do szkolenia;

3. Formowanie kandydatów do adopcyjnego rodzicielstwa - program autorski "Służyć Najmniejszym" zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

4. Zaopiniowanie kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną Ośrodka;

5. Powierzenie rodzinie dziecka, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej oraz konsultacje w rozwiązywaniu pojawiających się problemów emocjonalnych, wychowawczych i społecznych;

6. Integrację rodziny ze środowiskiem rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz aktywny udział w samoorganizacji i wzajemnej pomocy rodzin będących w tym środowisku.

Adopcja to długotrwały proces. Rozpoczyna się od pierwszej myśli na ten temat, dojrzewa nieraz miesiące, lata i trwa przez całe życie rodziny. Postanowienie o adopcji czyli przysposobieniu małoletniego wydaje Sąd Rodzinny. Według obowiązujących przepisów ośrodki adopcyjne mają na celu zdiagnozowanie i przygotowanie kandydatów do przyjęcia dziecka oraz pomoc w dopełnieniu formalności wymaganych przez sąd.
Rozpoznanie predyspozycji rodziny do trudów rodzicielstwa zastępczego prowadzone jest przez psychologów i pedagogów z wykorzystaniem w razie potrzeby porad duszpasterskich.

Zanim nastąpi spotkanie z dzieckiem kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą dobrze zastanowić się nad swoją decyzją, umożliwić nam poznanie siebie, abyśmy mieli przekonanie, że małżeństwo, któremu będzie powierzony osierocony człowiek, stworzy mu kochającą, bezpieczną i mądrą rodzinę.

W dniu 21.04.2012 r. decyzją nr 9/2012/RA Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony autorski program szkolenia pt. "Służyć Najmniejszym".

Tematyka
Adoptujący
niemowlę
dziecko powyżej 1 r.ż. lub rodzeństwo
drugie dziecko*
1. Spotkanie integracyjne - wzmacnianie prawidłowej motywacji kandydatów
+
+
2. Spotkanie w "Kręgu"
+
+
+
3. Od bezdzietności do rodzicielstwa
+
+
4. Rodzina - rola więzi emocjonalnych
+
+
5. Budowa poczucia własnej wartości u dziecka
+
+
6. Warsztaty umiejętności wychowawczych -
wyrabianie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze
+
+
+
7. Rodzeństwo bez rywalizacji
-/+
+
8. Sytuacja dziecka osieroconego-sposoby kompensacji opóźnień rozwojowych
+
9. Jawność adopcji
+
+
10. Problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania u dziecka - wspomaganie jego rozwoju
+
11. Kształtowanie postaw religijnych
- wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej
+
+
12. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) i alkoholowy zespół płodowy (FAS), jako najczęściej występujące problemy dzieci adoptowanych
+
+
13. Zdrowie dziecka - profilaktyka, rozpoznawanie chorób i ich leczenie
+
+
14. Pielęgnacja i rozwój psychomotoryczny niemowląt oraz metody stymulowania tego rozwoju
+
15. Zagadnienia prawne związane z przysposobieniem
+
+
16. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
- dodatkowy trud czy i radość rodzicielska
-/+
-/+
-/+
Uwaga:
* rodzina ta pierwsze dziecko adoptowała za pośrednictwem KOA w Warszawie. Istnieje możliwość poszerzenia o warsztaty, w których małżonkowie nie uczestniczyli przy pierwszej adopcji, a które teraz stanowią element programu. Decyzję o tym, na które spotkanie jeszcze zostanie zaproszona rodzina, podejmuje dyrektor KOA.

Kandydaci na rodziców adopcyjnych zobowiązani są dodatkowo odbyć weekend w ramach "Małżeńskich Dróg" oraz uczestniczyć w warsztacie na temat etycznych i religijnych aspektów leczenia bezpłodności.

Diagnoza i szkolenie w naszym Ośrodku trwa łącznie około roku, a okres oczekiwania na dziecko od momentu pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Kwalifikacyjną - około pół roku. Dzieci powierzone do adopcji to dzieci samotnych matek, dysfunkcyjnych rodzin oraz dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz pogotowi rodzinnych.

Rodzice, którzy adoptowali dziecko i pragną utrzymać dalszy kontakt z Ośrodkiem i z innymi rodzinami mają taką możliwość dzięki niedzielnym spotkaniom o godzinie 15.30 . Zapraszamy również do współdziałania z Fundacją Rodzin Adopcyjnych, która powstała w październiku 1997r.Informacja na temat adopcji zagranicznych


1.Podstawa prawna adopcji zagranicznych prowadzonych w naszym Ośrodku:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.01.2012 r. opublikowane w: MP Dziennik Urzędowy RP z dnia 09.02.2012 r. poz. 44.

2.Intencje naszego Ośrodka wobec dziecka:

- najwłaściwszym dla dziecka środowiskiem wychowawczym jest własna rodzina;
- w przypadku niemożliwości wychowywania dziecka we własnej rodzinie, należy dążyć do umieszczenia go w zastępczym środowisku rodzinnym w kraju pochodzenia dziecka;
- w przypadku braku właściwej rodziny w kraju pochodzenia, dziecko może zostać przysposobione przez rodzinę pochodzącą z innego państwa.

3.Podstawowe wymagania Ośrodka względem rodziny zagranicznej:

- staż małżeński nie krótszy niż 5 lat;
- różnica wieku pomiędzy rodzicami a dzieckiem nie powinna przekraczać 40 lat, biorąc pod uwagę wiek starszego małżonka;
- posiadanie kwalifikacji do adopcji zagranicznej wydanej przez licencjonowaną organizację adopcyjną w kraju pochodzenia;
- rodzina jest zobowiązana do przekazywania Ośrodkowi corocznych informacji na temat rozwoju dziecka przez pierwsze trzy lata po adopcji;
- rodzina zobowiązuje się do wychowania dziecka w duchu przyjaźni dla kraju jego pochodzenia;
- rozpatrując zgłoszenia rodzin preferujemy w pierwszej kolejności rodziny katolickie, a następnie inne chrześcijańskie;

4.Procedura adopcyjna

Nasz Ośrodek nie przyjmuje zgłoszeń indywidualnych, a jedynie nadesłane za pośrednictwem licencjonowanych organizacji adopcyjnych. Oznacza to, że jeżeli ktoś pragnie przysposobić dziecko za pośrednictwem naszego Ośrodka powinien najpierw zgłosić się do jednej z licencjonowanych organizacji adopcyjnych w swoim kraju (z którą mamy podpisaną umowę o współpracy) i tam uzyskać kwalifikację do adopcji dziecka z Polski. Każda z tych organizacji (lista z adresami i telefonami poniżej) otrzymuje od nas Karty Informacyjne dzieci, dla których poszukujemy rodzin zagranicznych. Karta Informacyjna zawiera podstawowe dane dziecka, informacje o jego biologicznych rodzicach, zdrowiu i rozwoju psychofizycznym. Organizacja stara się spośród zakwalifikowanych kandydatów znaleźć dla zgłoszonych dzieci najbardziej odpowiednią ich zdaniem rodzinę.

Dopiero wtedy, gdy małżonkowie zaakceptują przedstawioną przez organizację propozycję, Komisja Kwalifikacyjna naszego Ośrodka wydaje zgodę na ich kontakt z dzieckiem. Ostateczną decyzję podejmują oni po kontakcie z dzieckiem na terenie placówki, w której ono przebywa. Jeżeli nadal pragną być jego rodzicami, składają wniosek o przysposobienie i dokumenty w Sądzie, a następnie oczekują na wyznaczenie okresu tzw. osobistej styczności z dzieckiem, który trwa zwykle kilka tygodni. Jest on czasem potrzebnym na wzajemne poznanie się i nawiązanie więzi.

Uwieńczeniem tego procesu jest postanowienie Sądu o przysposobieniu, na mocy którego zgodnie z polskim prawem kandydaci stają się pełnoprawnymi rodzicami. Po trzytygodniowym uprawomocnieniu postanowienia Sądu, sporządzeniu nowej metryki urodzenia dziecka oraz wyrobieniu paszportu rodzice mogą wraz z dzieckiem wyjechać do swojego kraju. Cała procedura adopcyjna w Polsce trwa kilka miesięcy i wiąże się z dwu lub trzykrotnym przyjazdem do Polski.

5.Informacje o dzieciach

Zgodnie z polskim prawem dla każdego dziecka najpierw poszukuje się rodziny w Polsce. Dopiero jeśli to się nie uda, dziecko może otrzymać oficjalną kwalifikację do adopcji zagranicznej. Dlatego do adopcji zagranicznej najczęściej trafiają dzieci obciążone jakimiś problemami. Mogą to być problemy zdrowotne - np.choroby serca, zaburzenia neurologiczne, Hbs "+", rozszczep wargi i podniebienia, problemy związane z opóźnieniami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi lub obciążeniami genetycznymi. Często są to również dzieci pochodzące ze środowisk patologicznych, albo z rodzin, w których występowała choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy. Kolejną grupę stanowią dzieci "starsze" - to znaczy powyżej 7 r. życia oraz liczne rodzeństwa.

6.Informacje dla organizacji adopcyjnych

Współpracujemy z licencjonowanymi organizacjami adopcyjnymi i stowarzyszeniami zagranicznymi w zakresie adopcji przez cudzoziemców dzieci polskich, które z różnych względów nie znalazły rodzin w Polsce.

Od organizacji, z którymi współpracujemy wymagamy aktualnych dokumentów:
- licencji krajowej upoważniającej tę organizację do adopcji dzieci z Polski,
- akredytacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- statutu organizacji,
- przepisów prawnych obowiązujących na terenie kraju działalności organizacji.

Powyższe dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i uwierzytelnione przez odpowiednie instytucje.

Nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych i nie załatwiamy spraw osób, które nie zostały zakwalifikowane do adopcji dziecka polskiego przez licencjonowane organizacje.

7. Dotychczasowa działalność

Adopcje zagraniczne przeprowadzamy od dn. 10.12.1998r. Do końca 2011 roku umieściliśmy w 826 rodzinach 1321 dzieci, które znalazły swój dom w USA, Włoszech, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Szwajcarii, Niemczech, Kanadzie, Francji i Danii.

8.Dział adopcji zagranicznych

Służy pomocą wszystkim zainteresowanym osobom od pon. do pt. w godz.9-15
tel.fax (48) 22 818-54-30

9. Informacje o współpracujących z nami organizacjach w poszczególnych krajach.

Pomoc matkom

Naszą działalnością charytatywną służymy przede wszystkim zgłaszającym się do nas dziewczętom w ciąży (aby nie ulegały namowom zabicia poczętego dziecka, mogły je urodzić i wychowywać), również samotnym matkom i biednym rodzinom.

Zakres naszej pomocy zależy od otrzymanych na ten cel darowizn finansowych i materialnych. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Księżom Proboszczom parafii naszej Diecezji za ofiary na ten cel.

Apelujemy do Księży Proboszczów parafii w Archidiecezji Warszawskiej, z której jest połowa naszych podopiecznych, o podobną hojność. Często nawet niewielka zapomoga w okresie ciąży na dożywienie umożliwiająca przetrwanie krytycznego okresu, pomoc w pogodzeniu się z rodziną, udzielenie porad - prowadzi do wycofania się z decyzji oddania dziecka do adopcji - co uważamy za nasz wielki sukces. Rocznie zgłasza się do nas osobiście około 100 matek z zamiarem oddania urodzonego dziecka do adopcji z czego 20 - 25% zatrzymuje dziecko i osobiście wychowuje je.

Jednym z dzieł Ośrodka prowadzonym pod hasłem "Pomoc Matce - życie dziecku" jest telefon zaufania (0-22) 619-63-95, czynny w godzinach pracy Ośrodka.Efekty pracy Ośrodka

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40b) - mówi Jezus.

Rzeczywiście wierzymy w te słowa Jezusa i dlatego codziennie podejmujemy trud znalezienia dla osieroconego dziecka rodziny. Cieszymy się, gdy to się udaje, nie ustajemy w działaniu i modlitwie - czasem natarczywej - gdy dziecko ciągle nie może trafić do rodziny.

Lata Dzieci Rodziny
Kraj Zagranica Kraj Zagranica

1994

1

-

1

-

1995

22

-

21

-

1996

58

3

55

3

1997

43

1

39

1

1998

49

1

47

1

1999

63

36

62

31

2000

76

68

72

45

2001

80

76

77

54

2002

88

123

81

79

2003

82

104

78

67

2004

102

109

95

71

2005

68

100

64

65

2006

84

118

79

71

2007

79

101

71

70

2008

64

149

61

88

2009

66

125

63

75

2010

62

92

59

58

2011

57

104

53

62

do 31.03.2012

21

13

18

8

RAZEM

1165

1323

1096

839

SUMA

2488 dzieci

1935 rodzin